Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Studentem se specifickými poruchami učení rozumíme takového uchazeče, který má obtíže typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie včetně poruch pozornosti a hyperaktivity (ADD, ADHD).

Na Vysokém učení technickém v Brně neakceptujeme adaptace SPU typu dyskalkulie.

Uznatelné doklady

Studenti, kteří mají zájem o služby poradenského centra, doloží uznatelné doklady nebo se objednají na diagnostiku SPU.

Na první osobní konzultací je žádoucí přinést vyplněný Screeningový dotazník – specifické poruchy učení.

Diagnostika SPU

V případě, že student nemůže doložit uznatelné doklady, provede poradenské centrum zdarma diagnostiku SPU. Diagnostické vyšetření je prováděno na základě testovací baterie DysTest, jehož administrace zabere zpravidla 3-6 hodin.

Diagnostiky SPU probíhají přímo na našem pracovišti, po celý akademický rok. Termíny diagnostik jsou kapacitně omezené! Čekací doba na volný termín je přibližně 14 dní, je tedy vhodné neodkládat kontaktování centra.

Poradenské centrum zajišťuje rovněž diagnostiku osobám nemající žádný vztah k VUT v Brně. Tyto osoby hradí provedení diagnostiky sami, cenu úkonu se na vyžádání dozví u pracovníků centra.

Kontaktní osoba pro diagnostiku: Mgr. Katarína Durkáčová

Služby pro studenty s SPU

Čerpání služeb je podmíněno doložením uznatelných dokladů nebo provedením diagnostiky SPU.

Adaptace studia

Při adaptaci studia standardně poskytujeme studentům s SPU následující:

  • navýšení času na zkoušky,
  • zpřístupnění studijních materiálů,
  • ústní ověření znalostí v případě hraničního výsledku u písemného projevu,
  • možnost využívat PC při rýsování a tvorbě protokolů,
  • možnost písemné přípravy při ústní zkoušce aj.

Zapůjčení softwarových pomůcek

Studentům s SPU jsou k dispozici softwarové programy jako je ClaroRead a Mathtype.

ClaroRead

Softwarový program zapůjčovaný na flashdisku. Jeho hlavním využitím je převod elektronického textu do zvukové podoby. Dále lze při samostudiu využít funkci záložky, podbarvení, zvýraznění textu, kontrola pravopisu či práce s homofóny a ošidnými slovy.

Mathtype

Editor matematických vzorců a rovnic, zapůjčujeme PC licenci. Program usnadňuje práci na protokolech a odborných textech, kde je nutné zapisovat složité matematické rovnice.

Mimo to zapůjčujeme také diktafony.

Seberozvojové kurzy

Jedná se o kurzy jednorázové, případně třífázové, ve kterých se studenti seznámí s rozvojovými strategiemi z oblasti sebeprezentace, time-managementu, plánování, prací s textem a informacemi apod. Vícefázové kurzy jsou pojaté aktivní formou tak, aby si studenti nové poznatky nejen vyzkoušeli, ale také osvojili.

Martina, FEKT: „Řešila jsem na kurzu téma mé diplomové práce. Velmi se mi líbilo, že kurz nebyl veden klasickým přednesem u tabule, ale lektoři nás všechny brali jako známé a v pohodě a klidu si s námi povídali. Tímto způsobem se řešili i důležité věci, čímž jsem si je i lépe zapamatovala. Hodně mě to posunulo hlavně v mluvení a prezentování před neznámými lidmi.“

Ota, FEKT: „Rád bych doporučil kurzy lidem, kteří jako já, mají například potíže s prezentováním textu. Kurzy probíhají přátelskou formou, proto 3 hodiny utečou jako voda. Mnou absolvovaný kurz mi pomohl s tím, jak tvořit projev, kam se dívat, jak být víc sebevědomý a mnohem víc.
Pokud by záleželo na mně, nejraději bych podobné kurzy navštěvoval každý týden jako seminář. Všem doporučuji a třeba se uvidíme na nějakém z dalších kurzů, já tam budu určitě.“

Lucie, ÚSI: „Kurz, kterého jsem se zúčastnila já, byl pro mne velmi zábavný a též mi byl i velkým přínosem do budoucna. Příjemný mladý kolektiv s ještě příjemnějšími lektory! Zkrátka zkušenost, zábava a úsměv od ucha k uchu. Vždy jsem se na něj těšila a zpříjemnil mi jinak nudný školní den a dokonce i celý týden.“

Lekce rozvoje studijních dovedností

Jde o celosemestrální kurz – individuální nebo v tříčlenných skupinkách, kde se studenti seznámí s komplexními strategiemi rozvoje studijních dovedností, jako např. práce s textem, rozvoj slovní zásoby a verbálního vyjadřování. Na všem spolupracuje student s lektorem, využívají se pracovní listy, slovníky a jiné materiály.

Ondra, FSI: „Očekával jsem zázrak, že mi po kurzu mi vše půjde samo. A ten se nesplnil. Ale! Za kurz jsem velmi vděčný, vím jak se učím a co potřebuji k tomu, aby učení bylo slast. Byl to příjemně a užitečně strávený čas.

Kontakty

Mgr. Veronika Matějková – koordinátor služeb pro studenty s SPU

541 14 29 34; matejkova@lli.vutbr.cz