Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky zkryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

Zaměstnanci VUT

Poradenské centrum Alfons nabízí své služby i zaměstnancům Vysokého učení technického v Brně.

Naším cílem je především poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o specifických potřebách znevýhodněných studentů, kteří navštěvují jejich výuku. Vzhledem ke specifikům studia v adaptovaném režimu je přínosné předem přemýšlet o možnostech adaptace a společně hledat řešení její realizace.

Dále nabízíme všem zaměstnanců VUT v Brně poradenství, workshopy a semináře zaměřené na jednotlivé skupiny specifických potřeb – studium a život se zrakovým postižením, sluchovým postižením, poruchami učení apod.

Naše služby zaměstnancům nejsou podmíněny jejich aktuální zkušeností s nějakým studentem se specifickými potřebami. Rádi budeme nápomocni i těm, kteří se o problematiku zajímají z vlastního zájmu a chtějí si rozšířit své obzory.

Nabízíme Vám také možnost zvýhodněných tréninků koncentrace pomocí metody EEG Biofeedback. Více o metodě se dozvíte v sekci věnující se této službě.

E-LEARNINGOVÉ PODPORY

Pro zaměstnance VUT jsme vytvořili sadu e-learningových podpor. Ty jsou zaměřené na rozvoj soft-skills akademických i neakademických pracovníků a na téma specifických potřeb studentů VŠ – autismus, sluchové postižení, poruchy učení aj.

Jak se dostanete do kurzu? Po rozkliknutí následujícího odkazu se přihlaste standardně jako do intraportálu a objeví se Vám nabídka všech kurzů realizovaných poradenským centrem Alfons (ZDE). Heslo pro přístup je stejné pro každou e-podporu. Heslo Vám rádi předáme na vyžádání, neváhejte nás proto kontaktovat.

Projekt MOST – Moderní a otevřené studium techniky

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
Realizace:  1. 9. 2017 – 31. 12. 2022

V rámci projektu je poradenské centrum garantem aktivity A6 RE 01 – Rozvoj kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v práci se studenty se SP (specifickými potřebami).

Cílová skupina: akademičtí a neakademičtí pracovníci (vyučující, doktorští studenti s úvazkem, studijní referentky, poradci pro studium, knihovníci).

Forma plnění: dva páteřní worskshopy, distanční vzdělávání – e-learning, zážitkové vzdělávání s následnou možností diskuze.

Časový harmonogram: metodické setkání účastníků: únor 2018
  1. workshop: květen 2018
  2. workshop: září 2018
  e-learning: květen – říjen 2018
  zážitkové vzdělávání: duben – říjen 2018

Cíl aktivity: vytvoření pozic fakultních koordinátorů na jednotlivých fakultách a součástech VUT a zlepšení vzájemné spolupráce a informovanosti.

Registrace účastníků: účastníci budou vyzváni poradenským centrem k vyplnění „karty účastníka“ prostřednictvím e-mailu na přelomu ledna/února. Stejnou cestou budou pozváni k metodickému setkání s pracovníky poradenského centra. Zde se domluví další podrobnosti realizace vzdělávání.

Poradenské centrum se bude po organizační stránce maximálně snažit vyjít vstříc potřebám účastníků. Pro další iformace, prosím, kontaktujte pracovníky poradenského centra.