Kliknutím na ikonku oka náš web přizpůsobíte pro návštěvníky s vadou zraku.

Kliknutím na ikonku šipky skryjete tento dialog.

Alfons logoAlfons logo

 

Postižení zraku

Studenti se zrakovým postižením jsou rozmanitou skupinou s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Nespadají sem však studenti, kteří nosí běžné dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, které zcela kompenzují jejich zrakovou vadu. Studenti s postižením zraku nejčastěji potřebují navýšení času na zkoušky, zpřístupnění a adaptaci studijní literatury (zvětšení písma, nastavení barvy pozadí), osobní a studijní asistenci a prostorovou orientaci.

Postižení sluchu

Studenti se sluchovým postižením tvoří různorodou skupinu, která je dána především typem, stupněm a dobou vzniku sluchové vady. Někteří sluchově postižení studenti mluví a odezírají, jiní komunikují znakovým jazykem. Mluvená řeč neslyšících je různě srozumitelná, často je potřeba si na ni zvyknout. V rámci adaptace studia poskytujeme těmto studentům navýšení času na zkoušky, tlumočnický a přepisovatelský servis, individuální výuku angličtiny a individuální studijní plán.

Pohybové postižení

Jedná se o pohybová postižení končetin, která jsou trvalého či přechodného rázu (např. poúrazové stavy).  Studentům s pohybovým postižením horních končetin jsou poskytovány studijní materiály v předstihu, využívají přepisovatelský servis a také čas navíc při písemných zkouškách. Studentům s pohybovým postižením dolních končetin je zajištěn bezbariérový přístup a v závažnějších případech je jim poskytována osobní asistence.

Specifické poruchy učení

Jde především o obtíže ve čtení (dyslexie), psaní (dysortografie), grafomotorické problémy (dysgrafie) a spolu s nimi se často vyskytující poruchy pozornosti (ADHD/ADD). Jedná se o vývojové poruchy, které jsou vrozené a mají převážně neurofyziologický základ. Studenti s SPU typicky potřebují čas navíc u zkoušek. Umožní jim bez chybovosti přečíst zadání zkoušky a také zpracovat své odpovědi. Pomáhají jim také rozšířené možnosti práce s textem – například poskytnutí studijních materiálů, se kterými pak můžou pracovat při přednášce; využití zvýrazňovačů při zkouškách apod.

Poruchy autistického spektra

Jedná se o neurovývojovou poruchu, která způsobuje obtíže v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Projevy onemocnění jsou velmi různorodé. Studenti můžou být v mezilidském kontaktu odtažití, mají problémy s navazováním očního kontaktu a omezují komunikaci na minimum. V některých případech naopak vyhledávají velkou míru společenského kontaktu, zvýšeně gestikulují apod. Typicky preferují jasné pokyny a neměnný řád. V jejich adaptaci studia jde především o respektování odlišností v komunikaci a sociálních interakcích, může se jednat i o nevyvolávání v hodinách či o umožnění prezentování v soukromí.

Psychická onemocnění

Jde o velmi různorodou skupinu onemocnění s odlišnými projevy. Nejčastějšími psychickými obtížemi studentů jsou depresivní a úzkostné poruchy, panické stavy, poruchy osobnosti, či schizofrenie. Společným jmenovatelem daných onemocnění jsou problémy s pozorností, studenti proto potřebují čas navíc u zkoušek. Těmto studentům je také často poskytována možnost nahrazení výuky či zkoušek z důvodu zvýšené absence, případně umístění výuky a zkoušek do produktivních hodin, kdy jejich výkonnost není negativně ovlivněna medikací.

Chronická somatická onemocnění

Jde o dlouhodobé zdravotní potíže různorodého charakteru. Jejich společným ukazatelem je zvýšená nemocnost a s tím spojené absence ve výuce a při zkouškách. Studentům je proto umožňováno vykonávat zkoušky v náhradních termínech a dále navýšení času ve zkouškové situaci . Vzhledem k širokému spektru možných diagnóz je zde důležitý hlavně individuální přístup.

Poruchy komunikace

Tato skupina zahrnuje studenty s poruchami řeči a s poruchami porozumění mluvenému projevu. Studenti mohou například hůře artikulovat, koktat, mít během řeči nezvyklé pauzy, vyjadřovat se gramaticky nesprávně, nutkavě šeptat, mluvit rychleji nebo naopak pomaleji. V běžné situaci nemusí být tyto problémy patrné, ale typicky se zhoršují působením stresu. Studentům je zpravidla umožněno navýšení času u ústních zkoušek a písemná příprava. Dále potom možnost nebýt vyvoláván nebo prezentovat před skupinou. Ve vzájemné komunikaci je třeba respektovat specifika daného studenta.